• Vårt budskap

    Vårt budskap

    Korta versionen

Ett framväxande globalt problemkomplex

Det finns idag en rad oroande tecken som tyder på att mänskligheten går mot en period av svåra påfrestningar.

Dessa kan yttra sig som ekonomisk och social oro i form av t ex finanskriser, växande arbetslöshet och svält. Det finns också tecken på att förändringarna leder till påfrestningar på de demokratiska styresformer, som vi idag i åtskilliga länder tar för givna. Detta kan leda till politisk oro med upplopp och till och med krig.

I botten ligger grundläggande globala effekter av klimatpåverkan och miljöproblem med bl a en begynnande brist på energi, vatten och odlingsbar mark. Och dessa oroande ansatser till kommande globala kriser, främst p g a resursbrist, blir allt tydligare samtidigt som en stor del av världsbefolkningen redan idag lever under svåra förhållanden. Inom några årtionden är det dessutom troligt att världsbefolkningen kommer att ha vuxit med ytterligare ett par milliarder.

Dessa grundläggande förhållanden spelar idag en marginell roll i de flesta politiska partiers interna diskussion och i deras budskap till väljarna. Inte heller medierna ger en korrekt rättvisande bild av den världen som vi alla på ett eller annat sätt har ansvar för. Medierna kan ibland ge dramatiska bilder av vissa delar av denna samlade krisproblematik, men de ger ingen kontinuerlig, täckande information om, eller analys av, sådana förhållanden som kan ge stora utslag inom global politik och ekonomi liksom i de enskilda hushållens livsföring. Inte heller behandlas de effekter som kan komma att drabba oss. Kanske gör medierna bedömningen att det inte finns någon efterfrågan på sådana beskrivningar och analyser, att vi som individer inte vill veta eller förstå det faktiska läget för vår planet.

Vad finns det då för skäl för individen att engagera sig i dessa frågor? Det finns just nu inget akut hot mot oss i Sverige. Men om de kriser och problem som vi talar om är faktiska hot, har vi då inte skäl att av rent egenintresse skaffa oss beredskap för en sådan framtid? Förändringar och påfrestningar kan komma hastigt och drabba oss nu levande vuxna. Men egenintresset handlar också om våra barn och barnbarn - våra och alla andras efterlevande. Ytterst handlar det om att vi måste inse att våra konsumistiska livsstilar inte kan upprätthållas i längden. Vi tär på begränsade resurser och lämnar, vare sig vi vill eller inte, sämre förutsättningar för kommande generationer än nödvändigt. Samtidigt behöver vi finna nya globala former för samverkan utgående från planetens naturgivna förutsättningar. En ömsesidig altruism är på sikt ett av villkoren för mänsklighetens överlevnad.

Vi framtidsrealister vill verka för en ökad beredskap inför möjliga och i många fall sannolika förändringar av villkoren för allas vår tillvaro. Denna beredskap måste i första hand växa på individuell, lokal och nationell nivå men baseras på ett uttalat globalt perspektiv. Någon möjlighet att på traditionellt svenskt vis undvika att dras in i skeenden utanför vår kontroll finns inte - vi som bor i Sverige kan lika litet som andra länders befolkningar förneka vår roll som världsmedborgare. Vi framtidsrealister tror rentav att de nödvändiga förändringarna av tänkesätt och levnadssätt måste börja inom vad som brukar kallas "civilsamhället", dvs. bland oss vanliga medborgare.

Vad kan du då som individ göra? Du kan läsa mer om de globala frågor som ofta försvinner i dagsdebatten, vilket kan leda till att du omprövar din egen bild av verkligheten och din egen roll i den. Nästa steg kan vara att du funderar över din egen sårbarhet till exempel inför en eventuell finans- eller försörjningskris. Ett tredje steg kan vara att minska din konsumtion och därmed din ekologiska påverkan. Till sist kan du medverka till en ny folkrörelse i syfte att sätta press på politikerna att agera mer kraftfullt mot de hot som vi beskrivit här. Du kan till exempel ta initiativ till att bilda en samtalsgrupp bland dina vänner, grannar eller arbetskamrater. Efter läsning och samtal har du större möjligjheter att i olika privata och offentliga ammanhang aktualisera frågan om ökad personlig och gemensam beredskap inför kommande påfresrningar.

Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.